Education resources – Soomaali (Somali)

Soo dejiso ilaha waxbarashada dhalmada iyo dhalmada ka dib oo bilaash ah
 • About Birth for Humankind
  Download
 • Balamaha (Appointments)
  Download
 • Dhaqdhaqaaqa ilmahaaga (Baby movements)
  Download
 • DHALASHADAMANDHEERTA(PLACENTA)[marxaladda3aad] (Birth of placenta)
  Download
 • Dhalasho [heerka 2aad ee foosha] (Birth)
  Download
 • Qallitaanka dhalmada (Caesarean)
  Download
 • Isbeddelada ku dhaca jirkaaga inta aad uurkaleedahay (Changes to your body during pregnancy)
  Download
 • Taageerada bulshada (Community supports)
  Download
 • Baaritaanka GBS iyo GTT (GBS screening and GTT)
  Download
 • Ereybixinta (Glossary)
  Download
 • Waxaa laga yaabaa inaan uur leeyahay (I might be pregnant)
  Download
 • Daryeelka hooyada oo aan lahayn kaarkacaafimaadka (Maternity care without Medicare card)
  Download
 • Qaababka daryeelka (Models of care)
  Download
 • Hagida nidaamka caafimaadka hooyada [Australia] (Navigating the Australian health system)
  Download
 • Waxyaabaha lamaanahaagu sameyn karo EE KU caawin kara markaad foolaneyso (Partners)
  Download
 • QORSHEYNTA FOOSHA IYO DHALMADA (Planning for birth and labour)
  Download
 • TALOOYIN KU SAABSAN DHALASHADA KA DIB (Tips for after birth)
  Download
 • Baaritaanada uurka (Pregnancy screening and testing)
  Download
 • Calaamadaha lagu ogaan karo in fooshii kuu bilaabatay (Signs labour has started)
  Download
 • VITAMIN K, HEPATITISB, NST [baaritaankadhallaankacusub] (Vit K, Hep B NST)
  Download
 • Waa kuwee daryeel bixiyayaashaada inta aaduurka leedahay, dhalmada iyo dhalmadakadib (Caregivers during pregnancy)
  Download