Education resources – Oromo

Qabeenya barnoota da’umsaa fi da’umsa boodaa bilisaan buufadhaa
 • Barruu Odeeffannoo – Waa’ee Birthfor Humankind (About Birth for Humankind)
  Download
 • Beellamaa (Appointments)
  Download
 • Sochii mucaa keetii (Baby movements)
  Download
 • DAHUUMSA (Birth)
  Download
 • DAHUUMSA OBBAATII [sadarkaa3ffaa] (Placenta)
  Download
 • Baqaqsanii deessisuu (Ceasarean)
  Download
 • Yeroo ulfaa jijjiirama qaama keeirratti mul’atu (Changes to your body during pregnancy)
  Download
 • DEEGGARSA HAWAASAA (Community support)
  Download
 • Altiraasawundii GBS f GTT (GBS screening and GTT)
  Download
 • Barruu odeeffannoo – hiika jechootaa (Glossary)
  Download
 • Ulfa ta’uun mala (I might be pregnant)
  Download
 • Kunuunsa haadholii kaardii Medicare malee (Maternity care without a Medicare card)
  Download
 • Modeeliwwan kunuunsaa (Models of care)
  Download
 • Sirna fayyaa haadholiibarbaaduu [Awustiraaliyaa] (Navigating the system in Australia)
  Download
 • Yeroo Cinuunsuu Wanatota Abbaan Warraa Kee Si Gargaaruu Danda'u (Partners)
  Download
 • CINIINSUU FI DAHUUMSAF KARORSUU (Planning for birth)
  Download
 • Odeeffannoo qabatamaa dahuumsa boodaf (Practical tips for after birth)
  Download
 • Yeroo ulfaa qorannoo taasisuu (Screening)
  Download
 • mallattoo ciniinsuu (Signs of labour)
  Download
 • VAAYITAAMIN K, HEPPITAAYITAS B, NST [qorannoo dhibee ilaaluu ijoollee reefu dhalattoo] (Vit K, Hep B, NST)
  Download
 • Yeroo ulfaa, dahuumsa fi dahuumsa boodaogeeyyiilen fayyaa si yaalan eenyudha (Who might support you during pregnancy and birth)
  Download